Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Centro Yoga - Torino (Prog. Diego Antoniazzi)
Palco 19 - Asti (Prog. Franco Torta)
Palco 19 - Asti (Prog. Franco Torta)
Palco 19 - Asti (Prog. Franco Torta)
Teatro Politeama - Asti (Prog. Franco Torta)
Teatro Politeama - Asti (Prog. Franco Torta)
Teatro Politeama - Asti (Prog. Franco Torta)
Teatro Politeama - Asti (Prog. Franco Torta)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)
The Spheres - Pescara (Prog. Alberto Crosio)